KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA I KLAUZULA ZGODY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Gdańsk Adwokat Beata Nowakowska w Gdańsku przy ul. Pestalozziego 15/2.

II.  Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Nie będę wykorzystywać Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana*interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV.  Będę przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

V.  Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom (zleceniodawcom) kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

VIII. Informuję, że nie prowadzę żadnych działań zautomatyzowanych i Pani/Pana* dane nie są profilowane przeze mnie na cele marketingowe.

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Kancelarię Adwokacką Gdańsk Adwokat Beata Nowakowska w Gdańsku, ul. Pestalozziego 15/2  w celu udzielenia mi pomocy prawnej¹

Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹

Miejscowość ………………………………. data …………………………………… podpis ………………………….

*niewłaściwe skreślić

¹ jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, należy pozostawić zdanie pierwsze i wykreślić zdanie drugie. Jeżeli klient nie chce wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skreślić zdanie pierwsze i wręczyć mu treść pouczenia.

[podpis]