Wynagrodzenie za czynności ustalane jest z każdym Klientem indywidualnie. Przed rozpoczęciem współpracy, każdy Klient jest informowany o wszelkich kosztach związanych z prowadzeniem sprawy, a także niezbędnych opłatach. Na wysokość wynagrodzenia wpływa m.in. stopień skomplikowania sprawy, przewidywany czas jej prowadzenia, ilość materiałów źródłowych, które podlegają analizie, czy też konieczność podjęcia dodatkowych czynności.

Wynagrodzenie w Kancelarii ustalane jest odpowiednio do potrzeb Klienta, w następujący sposób:

    1. kwotowo,
    2. ryczałtowo,
    3. godzinowo.