Warto wiedzieć, że niezależnie od kary za wykroczenie w ruchu drogowym określone taryfikatorem, policjant może skorzystać z kodeksu wykroczeń i użyć go jako podstawy do nałożenia grzywny spoza katalogu taryfikatora.

Możliwość tak wynika z treści art. 97 kodeksu wykroczeń –

Art.  97.  [Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym]

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Bierz to pod uwagę i nie ciesz się z tego, że z listy wykroczeń zniknął dla przykładu przypadek utrudniania kierowcom autobusów włączanie się do ruchu.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk