Dlaczego służby miejskie nie używają zapisów prawa miejscowego do wyegzekwowania zmiany sytuacji porządkowej w rejonie, w którym mieszkam?

Rozdział 4 Regulaminu utrzymania porządku w mieście Gdańsku

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

  • 10. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów, określonego w § 4 ust. 2 (skreślony)26) , umożliwiającego zgodne z § 9a rozmieszczenie pojemników27);

2) zapewnienia pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady w ramach systemu GOK swobodnego dostępu do wszystkich pojemników zlokalizowanych w punkcie gromadzenia odpadów, w szczególności przekazania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne niezbędnej ilości kluczy, pilotów i kodów dostępu do drzwi i bram;

3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

Mimo takiego zapisu, od lat nie można skutecznie doprowadzić do tego, by jedna ze wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w pobliżu mojej ulicy nie używała zadeptanego trawnika do składowania odpadów mimo, że punkt gromadzenia odpadów znajduje się w jednej z komórek znajdujących się na nieruchomości.

Dlaczego jest tak, że inni mogą utrzymywać swoje nieruchomości w należytym stanie, a w tym jednym miejscu jest jak na dzikim wysypisku. Wielokrotne monity nic nie dają, wydaje się, że strażnicy miejscy nie reagują na to, że zarządca nieruchomości nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie utrzymania czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

Jakich metod trzeba użyć, by skłonić miejskie służby do reakcji.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk